Alg. leveringsvoorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Ecotone Unitle b.v. handelend onder Ecotone, gevestigd aan de Londen 10 - 12, 2993 LA BARENDRECHT   Klant: De wederpartij van Ecotone, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Ecotone een overeenkomst aangaat dan wel aan wie Ecotone een aanbieding doet.   Overeenkomst: De door de Klant gedane aanvraag die vervolgens aanvaard is door Ecotone door middel van een bevestiging of door een aanvang van de uitvoering van de aanvraag. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ecotone en de Klant. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant is uitgesloten. Alle aanbiedingen van Ecotone – waaronder alle tekst en afbeeldingen op de website - zijn geheel vrijblijvend en dienen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

 

2. Prijzen en betalingen

Indien in prijslijsten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door Ecotone opgegeven prijzen franco geleverd in Nederland en exclusief BTW en eventuele verplichte wettelijke heffingen. Betalingen door de Klant dienen direct bij de bestelling plaats te vinden. Indien de Klant aangeeft met creditcard te willen betalen, zal Ecotone direct autorisatie voor het factuurbedrag aanvragen. Betaling per creditcard vindt plaats volgens de richtlijnen en termijnen van de betreffende creditcardmaatschappij.

 

3. Afleveringstermijn

De opgaven van leveringstermijnen door Ecotone worden naar beste weten gedaan en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. De opgegeven levertijden gaan in zodra Ecotone het door de Klant verschuldigde factuurbedrag heeft ontvangen. De afleveringstermijn is geen fatale termijn. Overschrijding van de levertijd verplicht Ecotone niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.  

 

4. Aflevering en risico

De levering geschiedt op het afleveradres dat door de Klant is vermeld bij het aangaan van de Overeenkomst. De Klant is verplicht de levering meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de Klant. Ecotone is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren. Indien de Klant de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Ecotone is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Klant op te slaan. Zij heeft vervolgens de keuze om nakoming van de Overeenkomst te vorderen of om de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

 

5. Reclamering en garantie

Ecotone garandeert dat de geleverde producten van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Ecotone geleverde producten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal Ecotone deze gebreken herstellen of doen herstellen of voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken product in zijn geheel vervangen al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken product bij de toeleverancier/fabrikant geldende garantievoorwaarden. Ecotone kan als voorwaarde voor de nakoming van de garantieverplichting verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende product retour wordt gezonden. Reclamering van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na levering van het product te geschieden, onder vermelding van het ordernummer. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de hierboven genoemde garantietermijn in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de Klant aan Ecotone te geschieden, onder vermelding van het ordernummer. Na reclamatie ontvangt de Klant een schrijven dat voorzien is van een retournummer en een beschrijving van de activiteiten die de Klant moet uitvoeren om de retourname mogelijk te maken. Retourzendingen dienen binnen 5 dagen nadat Ecotone een retournummer aan de Klant heeft verstrekt, te worden aangeboden in de oorspronkelijke verpakking en te zijn voorzien van het verstrekte retournummer. Retouren reizen altijd voor rekening en risico van de afzender. Als de retourzending het gevolg is van een fout van Ecotone worden de retourvrachtkosten gerestitueerd. Retourzendingen die op een afwijkende wijze en/of zonder retournummer verstuurd worden, kunnen niet door Ecotone in behandeling worden genomen. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: normale slijtage, het niet in acht nemen van voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, kortsluiting of andere invloeden van buitenaf en/of reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecotone. Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst is niet toegestaan.

 

6. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Ecotone is beperkt tot nakoming van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Behoudens grove schuld aan de zijde van Ecotone, toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijnen zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Ecotone, zoals bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

 

7. Intellectuele eigendom

Ecotone neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden. Indien desondanks aan Ecotone verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Ecotone, onverminderd de in artikel 6 bepaalde grenzen, het geleverde terugnemen en de verwervingskosten verminderd met de normaal te achten afschrijvingen crediteren of zorgdragen dat de Klant het geleverde, of een gelijkwaardige andere product, ongestoord kan blijven gebruiken; alles: mits de Klant Ecotone tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

 

8. Overmacht

Bij overmacht, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de Overeenkomst door ieder der Partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting langer dan 90 dagen heeft geduurd, kan de Overeenkomst door schriftelijke kennisgeving door ieder der Partijen ontbonden worden verklaard. In dat geval nemen de verplichtingen uit de Overeenkomst een einde, zonder dat Partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen Partijen pro rata afgerekend.

 

9. Opschorting, ontbinding

Het is niet toegestaan om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten. Het is niet toegestaan om betalingen aan Unitle b.v. te verrekenen met vorderingen op Unitle b.v.

 

10. Geschillen

Alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Ecotone, onverminderd de bevoegdheid Partijen om een geschil aan arbitrage te onderwerpen.

 

11. Betalingen

Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan aan Ecotone vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke handelsrente ex artikel 6.119a BW  verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Ecotone gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven.Alle met de  incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan Ecotone verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag. Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering. Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.

 

12. Toepasselijk recht

Alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Ecotone, onverminderd de bevoegdheid Partijen om een geschil aan arbitrage te onderwerpen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder en geldig met ingang van 1 augustus 2015.